МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

НАСТОЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И МИНАЛИ ГОДИНИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В МБАЛ "Д-Р КИРО ПОПОВ” – КОРЛОВО” ЕООД

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА - МБАЛ

 

64. Обява за сключване на договор за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за   нуждите на Клинична лаборатория и рентгенови консумативи за нуждите на отделението по образна диагностика в  "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД.- 20.11.2017

 

63. Обявление за сключване договори за Доставка на диализни разтвори и медицински консумативи за нуждите отделението по хемодиализа  в  "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД.-20.11.2017

 

62. Поправка към обявата за сключване на договор за доставка на лабораторни реактиви и консумативи  за нуждите на Клинична лаборатория и рентгенови консумативи за нуждите на отделението по образна диагностика в  "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД. - 17.11.2017

 

61. Обява за сключване на договор за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за   нуждите на Клинична лаборатория и рентгенови консумативи  за нуждите на отделението по образна диагностика в  "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД.- 17.11.2017

 

60. Обявление за сключване договори за Доставка на диализни разтвори и медицински консумативи за нуждите отделението по хемодиализа  в "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД.-17.11.2017

 

59. ПРОТОКОЛ № 2 към Поръчка за консумативи и лекарства  в МБАЛ Д-Р Киро Попов гр. Карлово - 1.11.2017г.

 

58. ПРОТОКОЛ № 1 към Поръчка за лекарствени средства  в МБАЛ Д-Р Киро Попов гр. Карлово -12.09.2017г.

 

57. „Доставка на общоболнични медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Киро Попов” - Карлово” ЕООД - 09-08-2017

56.Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ "д-р Киро Попов"-Карлово"ЕООД - 25.07.2017г.

55.Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория и рентгенови консумативи за нуждите на отделението по образна диагностика - 19.06.2017г.

 

54.Поръчка за диализа  в МБАЛ Д-Р Киро Попов гр. Карлово -19.06.2017г.

53.Поръчка за диализа  в МБАЛ Д-Р Киро Попов гр. Карлово

 

ДО

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК

НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

 

                                                                          Копие: ДО ДИРЕКЦИЯ „РЕГИСТЪР И МОНИТОРИНГ

                                                                                                              НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

            Уважаеми Господа,

            Моля да бъде спряна публикацията на Обявление за поръчка от „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов” – Карлово ЕООД с           наш изх.№ 509/30.05.2017 год., индентификационен номер 789354 от същата дата на Агенция за обществени поръчки.

            Описаният документ не беше одобрен за публикуване от Агенция за обществени поръчки, тъй като погрешно е попълнена стара форма за обявление.

            Процедурата е прекратена с мое Решение № 5 от 31.05.2017 год. поради горните причини.

 

                                                                                                              С УВАЖЕНИЕ:

                                                                                                                                /д-р Хр.Пелев/

 

  

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„Д-Р КИРО ПОПОВ” – КАРЛОВО” ЕООД

 

 

Р Е Ш Е Н ИЕ

№ 5

гр. Карлово,  31.05.2017 код.

 

 

            На основание чл.22, ал.1 т.8 и чл.110 ал.1 т.5 от Закона за обществените поръчки

 

П Р Е К Р А Т Я В А М:

 

            Открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет  „Доставка на диализни разтвори и медицински консумативи за нуждите на Отделението по хемодиализа в „МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД.

            Прогнозната стойност на процедурата е 315 000 лв.

            Мотиви: При подготовка на документите за обществената поръчка  неправилно е попълнена и подадена за публикуване стара форма на обявление с наш изх.№ 509/30.05.2017 год. Подадената форма е по Директива 2004/18/ЕО, която е отменена към настоящия момент. Поради тази причина Агенция за обществени поръчки, Дирекция „Регистър и мониторинг„ не  одобри за  публикуване  този документ с техен идентификационен номер 789354.

            Настоящото решение подлежи на обжалване  по реда на Глава 27 от ЗОП.

 

                                                                                               УПРАВИТЕЛ:

                                                                                                                      /д-р Хр.Пелев/

 

 

52.Поръчка за горива  в МБАЛ Д-Р Киро Попов гр. Карлово

 

Справка за освободени гаранции за участие в процедура „Осъществяване на ежедневна денонощна /24-часова/ физическа охрана с режим на работа в работни, празнични и почивни дни на сградите, собственост  на „МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД на основание чл. 62 ал.1, т.2  от ЗОП

Фирма                                                                                лева                        дата

1. „ПРОТЕКТ СЕКЮРИТИ” ЕООД                                 300.00               01.04.2016 г.

2. „ПС ГАРД” ЕООД                                                        300.00               01.04.2016 г. 

 

Изготвил:

Тодорка Карагенска

 

01.04.2016 г.

 

 51.  ДОГОВОР - "Осъществяване на ежедневна денонощна /24-часова/ физическа охрана с режим на работа в работни, празнични и почивни дни на сградите, собственост  на „МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД

 

Справка за освободени гаранции за участие в процедура „Осъществяване на ежедневна денонощна /24-часова/ физическа охрана с режим на работа в работни, празнични и почивни дни на сградите, собственост  на „МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД на основание чл. 62 ал.1, т.1  от ЗОП

 

Фирма                                                                                лева                        дата

 

1. „АЛФА - СОТ - КАРЛОВО” ООД                                 300.00               28.03.2016 г.

 

2. „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД                               300.00               28.03.2016 г.

 

3. „ЕКСПЕРТ СЕКЮРИТИ” ЕООД                                   300.00               28.03.2016 г.

 

4. „ДИММАР - 2000” ООД                                             300.00               28.03.2016 г. 

 

 

 

Изготвил:

 

Тодорка Карагенска

 

28.03.2016 г.

 

 

54. ПРОТОКОЛ №3 ЗА "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ТРИ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ Д-р Киро Попов"- Карлово и града на "МЦ-1 Карлово"ЕООД

 

53. Изпълнение на договор за гориво - fed файл. 

 

52. ПРОТОКОЛ №2 ЗА "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ТРИ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ Д-р Киро Попов"- Карлово и града на "МЦ-1 Карлово"ЕООД

 

51.  ДОГОВОР - "Пране, дезинфекция, гладене и изкърпване на болнично постелъчно и операционно бельо, работно облекло на медицински и немедицинснки персонал на "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД.

 

Справка за освободена гаранция за изпълнение на договор по процедура „Пране, дезинфекция, гладене и изкърпване на болнично постелъчно и операционно бельо, работно облекло на медицински  и немедицински  персонал  на „МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД” на основание    чл. 63 ал.1 от ЗОП

Фирма                                                                                лева                        дата

1. „ИВЕСТО ГРУП” ООД                                                   525.00               09.03.2016 г.

 

Изготвил:

Тодорка Карагенска

09.03.2016 г.

 

 

51. Прекратяване на  договор от 1.07.2015 за Приготвяне и достаавка на болнична храна за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД.-11.09.2018

50. Договор за горива  в МБАЛ Д-Р Киро Попов гр. Карлово

 

49. Борсов договор за горива  в МБАЛ Д-Р Киро Попов гр. Карлово

 

48. Поръчка за горива  в МБАЛ Д-Р Киро Попов гр. Карлово

 

47. Протокол1 - Осъществяване на охранителна дейност вМБАЛ Д-Р Киро Попов гр. Карлово 

 

46. Протокол2 - Пране, дезинфекция, гладене и изкърпване на болнично постелъчно и операционно бельо, работно облекло на медицински и немедицински персонал на „МБАЛ” Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД 

 

45. Покана -  „Осъществяване на ежедневна денонощна (24-часова) физическа охрана с режим на работа в работни, празнични и почивни дни на сградите , собственост на „Много профилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов”-Карлово

 

44. Справка за освободени гаранции за участие в процедура „Осъществяване на ежедневна денонощна /24-часова/ физическа охрана

 

43. Протокол1 - Пране, дезинфекция, гладене и изкърпване на болнично постелъчно и операционно бельо, работно облекло на медицински и немедицински персонал на „МБАЛ” Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД 

 

42. Доставка на гориво  за МБАЛ "Д-р Киро Попов" ЕООД

 

41. ЗАПОВЕД ЗА П Р Е К Р АТЯВАНЕ процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на ежедневна денонощна физическа охрана на три стради, собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов" - Карлово" ЕООД и сградата на „Медицински център-1-Карлово" ЕООД, открита с Публична покана с изх.№ 1084/01.12.2015год. 

 

40. "Пране, дезинфекция, гладене и изкърпване на болнично постелъчно и операционно бельо, работно облекло на медицински и немедицинснки персонал на "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД.

 

39. ПРОТОКОЛ №2 ЗА "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ТРИ СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ Д-р Киро Попов"- Карлово и града на "МЦ-1 Карлово"ЕООД

 38.Договор - Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ"Д-р Киро Попов"-Карлово".

37.Решение №2- Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ"Д-р Киро Попов"-Карлово"-19.05.2015

36.Протокол 5 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ"Д-р Киро Попов"-Карлово"-18.05.2015

35.Протокол 4 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ"Д-р Киро Попов"-Карлово"-05.05.2015

34.Протокол 3 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ"Д-р Киро Попов"-Карлово"-28.04.2015

33.Протокол 2 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ"Д-р Киро Попов"-Карлово"-15.04.2015  

32.Протокол 1 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ"Д-р Киро Попов"-Карлово" -02.04.2015г. 

31.Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ"Д-р Киро Попов"-Карлово"