МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

ОБЯВА

 

         МБАЛ „Д-р Киро Попов” –гр.Карлово ЕООД

търси да назначи медицински сестри общ профил ,анестезиологични и операционни сестри.


НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
- висше/полувисше медицинско образование

- квалификация за анестезиология и операционни сестри за горните позиции
- комуникативни и организационни умения
- умения за работа с пациенти
- работа в динамична среда
- отговорност, лоялност и организираност
- компютърни умения
- предишен опит е предимство

 
 
За кандидатстване на работа е необходимо:

1.Да се подаде заявление за работа.

2.Да се представи автобиография.

3.Да се остави телефон за връзка.

 

 Предалагаме:

- стабилно  и редовно заплащане

- безплатно обучение за анестезиологични и операционни сестри

Одобрените кандидати ще бъдат поканени за интервю.

 

О Б Я В  А

 

          „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Карлово, ул.”Ген.м-р Гурко Мархолев” № 3, тел.за контакти: 0335 90801, 0335 90804 търси да назначи лекари  на постоянен трудов договор за следните отделения:

-         Отделение по вътрешни болести;

-       АГ отделение;

-       Детско отделение;

-       Хирургично отделение;

-       Неврологично отделение

-       Отделение по обща и клинична патология

-       Дежурен кабинет

-       Отделение по образна диагностика

 

Изисквания към кандидатите

-         завършено висше медицинско образование – „Магистър-лекар” 

-         умения за работа с пациенти

-         отлични комуникативни и организационни умения

-         отговорност, лоялност и организираност

-         компютърни умения

 

За кандидатстване за работа е необходимо:

-         да се подаде заявление за работа;

-         да се  представи диплома за завършено висше образование;

-         да се представи  CV /автобиография/;

-         да се представи удостоверение за УИН от БЛС.

 

МБАЛ Д-р Киро Попов -Карлово ЕООД

търси да назначи :

-Медицински сестри за хемодиализа;

-Медицински сестри за хирургично отделение;

-Медицински сестри за ОАИЛ;

-Медицински сестри за останалите отделения;

-Лекари

За информация на тел. 0335 90804 - г-жа Хаджийска

 

 

 

МБАЛ "Д-Р КИРО ПОПОВ"-КАРЛОВО ЕООД

   ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

НА ПОСТОЯНЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.

    ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ СТАРТИРАНЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

В ОТДЕЛЕНИЯТА НА БОЛНИЦАТА!

За информация - тел. 0335 90804 -г-жа Хаджийска или

директно с Управителя Д-р Пелев на тел. 0335 90801

 

 

 

 

 

 

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 

„Д-Р КИРО ПОПОВ” – КАРЛОВО” ЕООД

 

 

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от КТ , и във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 513/19.05.2021 год. на

Управителя на „МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД

 

                                            

             О  Б  Я  В  Я  В  А:

 

 

  Конкурс за следнитета длъжности:

 

-  Началник на отделение по Вътрешни болести;

 

- Началник на отделение по Нервни болести;

 

- Началник на отделение по Акушерство и гинекология;

 

- Началник на отделение по Педиатрия;

 

- Началник на отделение по Инфекциозни болести;

 

- Началник на отделение по Анестезиология и интензивно лечение

 

- Началик на отделение по Диализно лечение;

 

- Началник на отделение по Образна диагностика;

 

- Началник на отделение по Физикална и рехабилитационна медицина;

 

- Началник на отделение по Обща и клинична патология;

 

- Началник Клинична лаборатория;

 

- Главна медицинска сестра

 

           

 

І. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Началник на отделение” са:

 

             1. Да имат завършено висше  медицнско образование с образователна квалификационна степен „магистър по медицина”.

 

2. Да са  с призната медицинска специалност по профила на отделението;

 

            3. Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на участие в конкурса.

 

            4.  Да имат не по-малко от  5 години трудов стаж по специалността.

 

Необходими документи:

 

1.  Заявление за участие в конкурса.

 

2.  Копие на документ за самоличност.

 

3.  Копие от диплома за завършено висше образование;

 

4.  Копие от диплома за призната специалност;

 

5.  Документ удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

 

6.  Медицинско свидетелство;

 

7.  Свидетелство за съдимост.

 

8. Програма за организацията на дейността, структурата и управлението на отделението за срок от три години.

 

 

 

 

 

            Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 

1.  Първи етап – Допускане до участие  и  проверка на документите.

 

2.  Втори етап - Събеседване с кандидатите по представения  писмен проект на тема: „Програма за организацията на дейността,

структурата и управлението на отделението за срок от три години”.

 

ІІ. Изисквания към кандидатите за Главна медицинска сестра са:

 

Да има образователно квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”.

 

Професионален стаж най-малко 5 години като медицинска сестра /акушерка,рехабилитатор/.

 

Необходими документи:

 

1.   Заявление за участие в конкурса.

 

2.  Копие от документ за самоличност.

 

3.   Копие от диплома за завършено висше образование „Бакалавър” или „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”.

 

4.  Удостоверене за трудов стаж.

 

5.  Медицинско свидетелство.

 

1.      Свидетелство за съдимост.

 

7.   Програма за Организация и управление на здравните грижи в „МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД.

 

Конкурсът ще се проведе на 2 етапа:

 

1.  Първи етап – Допускане до участие и проверка на документите.

 

2. Втори етап - Събеседване с кандидатите по представения  писмен проект на тема: „Организация и управление на

здравните грижи в „МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД.

 

Оценка

 

Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите:

 

-          Оценка на разработената програма по шестобалната система;

 

-          Оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система;

 

-          Средна оценка от цялостното представяне.

 

Документите се подават в запечатан плик,  надписан за длъжността, за която се кандидатства, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

 в деловодсвото на „МБАЛ                 „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД, гр.Карлово,  ул.”Ген.м-р Гурко Мархолев” № 3 до                      

   30 /тридесет/ календарни дни след публикуване на обявата. Проектът се подава в отделен плик, поставен в основния.

 

За датата, часа на започване и мястото на провеждане на конкурса, кандидатите да бъдат уведомени писменно.

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.

 

Забележка:  Обявата е побликувана във вестник "МАРИЦА" от дата 25.05.2021 год. , стр.15